Co to ten smog?


Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami.

Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych,

takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone,

a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Smog